preloder

قوانین و مقررات آموزشگاه اکسین 

مقررات انضباطي كارآموزان آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي :

۱- هر كارآموز موظف است در طي دوره آموزشي موازين اسلامي و اخلاقي و مقررات سازمان و آموزشگاه مربوطه را به ترتيب زير مراعات نمايد .
الف: رعايت ادب و احترام و حسن برخورد نسبت به موسس ، مدير ، مربي و ديگر كاركنان آموزشگاه .
ب: رعايت حسن رفتار و اخلاق و همكاري با ساير كارآموزان و اجتناب از شوخي و حركات غيرمعقول در طول ساعات حضور در آموزشگاه .
ج: حضور به موقع و مستمر در آموزشگاه ( مطابق برنامه تعيين شده ) و خروج از آن در پايان ساعات مقرر .

۲- خروج كارآموزان از آموزشگاه تنها با موافقت رسمي مسئولين آموزشگاه و در صورت لزوم با درخواست كتبي ولي يا قيم قانوني كارآموز و ارائه دلايل منطقي امكان پذير مي باشد .

۳- كارآموز موظف است مطابق برنامه تدوين شده از طرف آموزشگاه در برنامه هاي آموزشي (تئوري و عملي) حضور داشته باشد .

۴- كارآموز موظف به رعايت بهداشت و نظافت شخصي و همكاري گروهي با ساير كارآموزان و مسئولين ذيربط (موسس ، مدير و مربي) در امور زير مي باشد :
الف) پاكيزه نگهداشتن فضاي آموزشگاه .
ب) انجام امور عمومي كارگاه آموزشي ، از قبيل نظافت كارگاه و تجهيزات و لوازم آموزشي برابر استاندارد .

۵- كارآموز موظف به استفاده از لباس مناسب و رعايت شئونات اسلامي مي باشد :
الف) كارآموز موظف است از پوشيدن لباس هاي تنگ و چسبان ، آرايش نامناسب و آشكار كردن موي سر و زينت آلات زنانه كاملاً اجتناب نمايد .
ب) انتشار و توزيع هرگونه كتاب ، جزوه ، اطلاعيه ، بروشور ، لوح فشرده و ساير موارد مشابه غيرمجاز اكيداً ممنوع است .
ج) هرنوع انجام تبليغات و هواداري از پايگاه هاي اطلاع رساني و تشكل هاي غيرقانوني ، گروهك هاي وابسته و منحرف ، فرقه هاي ضاله و عرفانهاي كاذب كاملاً قدغن مي باشد . تبصره : در صورتي كه هر يك از موارد فوق در آموزشگاه هاي آزاد مشاهده و ثابت شود علاوه بر كارآموز ، موسس و مدير آموزشگاه نيز تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت .

نحوه تشويق :

۶- توجه و اهتمام كارآموز نسبت به وظايف مندرج در ماده ۲ اين دستورالعمل مثبت تلقي شده و شايسته تقدير است . بديهي است كارآموزاني كه وظايف خود را به نحوشايسته انجام دهند از طريق زير و با رعايت ترتيب مورد تشويق قرار مي گيرند .
الف) تشويق شفاهي در كلاس در حضور كارآموزان آموزشگاه .
ب) تشويق كتبي و اعلام آن به ولي كارآموز .
ج) تشويق كتبي و شفاهي در اجتماع كليه كارآموزان و با حضور ولي وي .
هـ) اعطاي جايزه با لوح تقدير با امضاي موسس ، مدير آموزشگاه در اجتماع كليه كارآموزان و با حضور اولياء كارآموزاني كه تقدير مي شوند .
و) تشويق كتبي و اعطاي لوح تقدير از طرف مسئولين ذيربط در اداره كل با پيشنهاد موسس و مدير آموزشگاه .

مقررات مربوط به غيبت :

۷- عدم حضور كارآموز در آموزشگاه در ساعات تعيين شده جهت فراگيري ، مهارت ، حرفه يا رشته معيني كه قبلاً در آن ثبت نام نموده است ، غيبت محسوب مي شود . عدم حضور ، مكرر و يا متناوب كارآموز بر حسب نوع آن موجب محروميت هایي خواهد شد كه در دستورالعمل مشخص گرديده است .

۸- غيبت موجه به آن دسته از غيبت هایي اطلاق مي گردد كه با اطلاع و اجازه قبلي از آموزشگاه و يا بدون اطلاع و اجازه قبلي و بعلت حوادث پيش بيني شده (بيماري ، فوت بستگان و…) كه پيش آيد صورت گيرد . تبصره : در مواردي كه غيبت با اجازه قبلي آموزشگاه نباشد ارائه گواهي و يا مدرك معتبر الزامي است .

۹- در صورت غيبت موجه ، آموزشگاه همكاري لازم را براي جبران مهارت عقب افتاده كارآموز خواهد نمود .

۱۰- غيبت غير موجه به آن دسته از غيبت هائي اطلاق مي گردد كه بدون اطلاع و اجازه قبلي آموزشگاه و بدون عذر موجه باشد .

۱۱- در صورت غيبت غيرموجه (بيش از ۳ روز يا ۵ جلسه) در طول دوره و اُفت آموزشي و مردودشدن در آزمونهاي پايان دوره ، كارآموز هيچگونه حقي در مورد استفاده از دوره هاي آموزشي آتي و جبراني نخواهد داشت و مسئوليتی نيز متوجه آموزشگاه نخواهد بود .

۱۲- در موارديكه آموزشگاه بخواهد براي مدتي معين و بنابه دلايلي موجه كه به تائيد سازمان رسيده باشد (اين مدت زائد بر ۲ سال نمي تواند باشد) فعاليت آموزشي خود را متوقف نمايد ، موظف است دوره آموزشي جاري خود را با تمام برساند و در صورتيكه آموزشگاه قبل از اختتام دوره آموزشي تعطيل گردد ، ضمن اعلام به سازمان ، بايد توافق كتبي كليه كارآموزان را اخذ و نسبت به باز پرداخت شهريه آنان نيز اقدام نمايد . موسس موظف است كليه مدارك مربوطه را به سازمان ارائه نمايد .

۱۳- آموزشگاه موظف است جهت مطلع نمودن سرپرست يا قيم كارآموز ( چنانچه كارآموز كمتر از ۱۵ سال تمام سن داشته باشد) از غيبتش در هنگام ثبت نام ، آدرس ، شماره تلفن و نمونه امضاء را جهت دريافت گواهي غيبت اخذ نمايد . اطولاً قرارداد كارآموزي در اينگونه موارد في ما بين آموزشگاه و سرپرست يا قيم كارآموز منعقد خواهد شد .

۱۴- كارآموز موظف است علت غيبت خود را به آموزشگاه اعلام نمايد لذا در صورت موجه بودن با ارائه گواهي در كلاس حضور يابد .

۱۵- آموزشگاه موظف است بعد از سه روز غيبت موجه (متوالي يا متناوب) كارآموز ، نسبت به تسليم اخطاريه وي و يا ارسال رونوشت آن به والدين كارآموز (چنانچه كارآموز كمتر از ۱۵ سال سن) داشته باشد اقدام نمايد .
تبصره ۱ : در صورتيكه كارآموز بعلت بي نظمي و غيبت يا تاخير ورود و تعجيل در خروج قبلا تا دو اخطار داشته باشد و مجدداً اقدام به غيبت غير موجه و يا بي نظمي نمايد از آموزشگاه اخراج خواهد شد .
تبصره ۲ : اخراج كارآموزان خاطي زير نظر كميته اي متشكل از موسس ، مدير آموزشگاه ، مربي و نماينده سازمان صورت خواهد گرفت .
تبصره ۳ : حق اعتراض براي كارآموز اخراجي محفوظ است و با ارائه مدارك كافي دال بر رد تخلفات و… به اداره كل بررسي و تصميم گيري لازم بعمل خواهد آمد .

۱۶- در صورتيكه كارآموزي ، پس از ثبت نام از شركت در دوره انصراف حاصل نمايد حداكثر تا يك هفته قبل از شروع دوره فرصت خواهد داشت كه به آموزشگاه مراجعه و و مبالغ پرداختي را دريافت نمايد در صورتيكه از مدت فوق بگذرد پرداخت شهريه به كارآموز منوط به موافقت موسس آموزشگاه خواهد بود .

۱۷- در صورتيكه كارآموز در حين دوره كارآموزي بنابه دلايلي ازادامه دوره كارآموزي خودداري نمايد . لازم است با ذكر دلايل مراتب را كتباً به آموزشگاه اعلام نمايد بديهي است در صورت وجود دلايل موجه يا ارائه مدارك به سازمان موضوع بررسي و تصميم گيري خواهد شد .

۱۸- كوشش و توجه در حفظ و مراقبت از وسايل خويش و اهتمام در حفظ و نگهداري اموال و تجهيزات و ساختمان آموزشي . تبصره : بديهي است چنانچه كارآموز خسارتي به تجهيزات و وسايل كمك آموزشي و ساختمان واحد آموزشي يا ساير كارآموزان وارد آورد بايد خسارت وارده را جبران نمايد .

۱۹- تذكر و تنبيه : تقصير و سهل انگاري نسبت به انجام وظايف مندرج در ماده ۲ (وظايف كارآموزان) تخلف محسوب مي شود .

۲۰- موسس- مدير و مربيان موظفند قبل از اعمال هرگونه تنبيه به وضع و موقعيت كارآموز آگاهي يابند و در جستجوي انگيزه و علت تخلف برآيند و حتي المقدور با راهنمائي و برطرف كردن علت از تنبيه و تكرار تخلف پيشگيري نمايند .

۲۱- كارآموزان متخلفي كه ساير راهنمائيها و چاره جوئيها تربيتي ، در آنها مفيد و موثر نمي افتد ، با رعايت تناسب و ترتيب و جهات مندرج در ماده ۸ مورد تنبيه ذيل قرار مي گيرند .

۱ . تذكر و اخطار شفاهي بطور خصوصي .

۲ . تذكر و اخطار شفاهي در حضور چند نفر از كارآموزاني كه شاهد تخلف بوده اند .

۳ . اخطار كتبي و اطلاع به ولي كارآموز .

۴ . اخراج موقت از واحد آموزشي با اطلاع قبلي ولي كارآموز ، حداكثر براي مدت سه روزه (در اينگونه موارد با گرفتن تعهد از كارآموز و ولي او ، مي تواند به كلاس باز گردد) . اخراج از آموزشگاه در صورت تكرار تخلف با اعلام مراتب به اداره كل يا مركز معين .

۲۲- در اجراي تنبيهات حياء كارآموز حفظ شود و آبروي او محفوظ بماند و به همين جهت از تنبيه در حضور جمع در موارد ضروري اجتناب شود .

۲۳- چنانچه كارآموزي مرتكب جرائم عمومي (جرم يا جنحه و جنايت) شده باشد اقدام و رسيدگي به وضعيت وي با هماهنگي موسس بر عهده مراجع قانوني ذيصلاح خواهد بود.