اطلاعات تماس با اُکسین

زمان

شنبه تا چهارشنبه:
صبح: 8 تا 14  عصر:16 تا 21
پنجشنبه ها:
صبح:8 تا 12   عصر:16 تا 21

آدرس

بندرعباسانتهای بلوار آزادگان بلوار جلال آل احمد جلال آل احمد 1 آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد اُکسین

فرم تماس

فرم تماس